Hieronder worden in vraag-en antwoordvorm (FAQ = vaak gestelde vragen) een reeks items behandeld die hopelijk bijdragen tot een beter/concreter inzicht in de club en haar werking.

 • Wat is/doet EEVOC?
  Webmaster EEVOC20-09-2015

  Ertvelde - Evergem volleybalclub vzw, afgekort EEVOC vzw en, in het dagelijkse gebruik EEVOC of 'de club' genoemd is een Volleybalclub die aangesloten is bij KOVV (Koninklijke Oost-Vlaamse volleybalvereniging) met het stamnummer OVL-1630.

  Maatschappelijke zetel
  Ertvelde-Evergem volleybalclub vzw
  Stenenmolenstraat 23 N
  9940 EVERGEM (Ertvelde)

  BTWnr. (ondernemingsnr.): 446.657.779
  IBAN: BE92 8914 3404 7223 – BIC: VDSPBE91

  Bij EEVOC kan men de lichaamsconditie op peil houden, dit vanaf de prille leeftijd tot zolang het geheel van skelet en spieren de tand des tijd blijven trotseren. Bovendien staat de fysische inspanning garant voor een gezonde ontspanning (mens sana in corpore sano).

  De allerkleinsten wordt balvaardigheid aangeleerd in een speelse omgeving (de volleybalschool). De jeugd wordt begeleid en getraind met een competitie-element als pluspunt: de ploegen (preminiemen, miniemen, cadetten, scholieren en junioren) worden klaargestoomd voor de reguliere competities en dit onder coaching van gedegen specialisten; technieken en vaardigheden worden er aangeleerd en/of verder ontwikkeld.

  EEVOC heeft zich ook ingeschreven in het BLOSO-project Multimove waarbij aan de 3 tot 6 jarigen algemene oefeningen worden aangeleerd.

  Voor de meest getalenteerden wordt de kans geboden zijn/haar geliefde sport verder uit te oefenen in de seniorencompetities (dames en heren).

  Als het competitieritme wegebt wordt er gezorgd voor een uitstroom in een meer ontspannen wedstrijdritme in recreatief verband (dames, heren en/of gemengd).

  Een niet onbelangrijke factor in de club is de familiegeest, leeftijdsintegrerend en-overschrijdend, die ontstaat tussen de clubleden: elkaar helpen, steunen, motiveren en aanmoedigen.

  Tot slot wordt in de club gezorgd voor ontspanningsmomenten waar de conditie en/of prestaties in een aangename sfeer worden besproken. De boog moet immers niet altijd gespannen staan!

 • Waar staat EEVOC vzw voor?
  Webmaster EEVOC18-09-2015

  EEVOC is een vereniging zonder winstoogmerk met als officiële naam Ertvelde-Evergem Volleybalclub vzw, afgekort EEVOC vzw. In de courante taal spreekt men gewoon over EEVOC of 'de club'.

  Doel van de vereniging: buiten iedere politieke, ideologische of confessionele strekking om, haar leden in de mogelijkheid te stellen zich door sportbeoefening, recreatie en lichamelijke, sociale en culturele opvoeding op gezonde wijze te ontplooien en de sportbeoefenaars te steunen en aan te moedigen.

  Structuur
  Via de menuknop Onze Club Bestuur Structuur en taken krijg je een presentatie dat een en ander concreter toelicht. (Moet nog dringend geactualiseerd worden wat namen en ploegen betreft).

  Bij aanvang van het seizoen 2016 - 2017 bestaat de club, naast het bestuur, uit:

  • 13 ploegen in de reguliere competitie (3 dames seniorenploegen, 5 meisjes jeugdploegen, 1 heren seniorenploeg, 3 jongens jeugdploegen en 1 jonge jeugdploeg die al dan niet in tornooivorm deelneemt aan specifiek ingerichte tornooitjes),
  • 4 recreatieve ploegen VOBOG, wat staat voor VOLLEYBAL ONS GENOEGEN, (1 damesploegen, 2 herenploegen en 1 gemengde ploeg),
  • een volleybalschool voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar,
  • een Multimove activiteit voor de allerkleinsten vanaf 3 tot 6 jaar. Deze activiteit kadert in een BLOSO project waarin de club zich heeft geëngageerd.

  Voor elke ploeg werd een eigen pagina voorzien met samenstelling en foto('s). Hiertoe werd een menuknop 'Ploegen' voorzien in de linker menuruimte.

  De Clubvisie van EEVOC vzw werd verwoord in de Missie.
  De clubwaarden zijn samengevat in FJESTA, wat staat voor

  • Familie
  • Jeugd
  • EEVOC
  • Sfeer
  • Training
  • Ambitie
 • Wat moet ik doen om lid te worden bij EEVOC vzw?
  Webmaster EEVOC17-09-2015

  Op de (link)pagina Lid worden worden alle nuttige inlichtingen verstrekt.

  Toch nog even herinneren:
  Elke nieuw lid dient via onze club verzekerd te worden via VVB (Vlaamse volleybalbond). Daarom dient elke persoon die deelneemt aan trainingen gemeld te worden aan de secretaris zelfs indien dit slechts eenmalig zou zijn.
  Volgende informatie is nodig:

  • naam
  • voornaam
  • geslacht (soms is dit voor mij niet altijd duidelijk aan de hand van de naam alleen)
  • volledig adres
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum en plaats
  • e-mailadres
  • e-mailadres ouder(s) indien jeugd
  • telefoon-/GSM nummer
  • telefoon-/GSM nummer ouder(s) indien jeugd
  • mutualiteit
  • een recente pasfoto (mag ook digitaal worden bezorgd)
  • ploeg waarin ze meetrainen of waarvoor ze in aanmerking komen

  Hiertoe bestaat een inschrijvingsformulier dat rechtstreeks bij de secretaris toekomt.
  In principe worden de aanvragen verder afgehandeld door de secretaris die desgevallend de bevoegde clubverantwoordelijke(n) zal raadplegen.

  Elke kandidaat-EEVOC'er heeft recht op 4 gratis trainingen. Daarna moet lidgeld worden betaald.

 • Hoeveel bedraagt het lidgeld?
  Webmaster EEVOC20-09-2015

  Om allerlei kosten te dekken (aansluiting, inschrijving, verzekering, omkadering, ... ) wordt door het bestuur jaarlijks het bedrag van het lidgeld bepaald.

  Voor het seizoen 2019 - 2020 is dit voor:

  • voor de seniorenploegen
   • in de reguliere competitie: € 270,
   • in de VOBOG competitie: € 120,
  • voor de jeugdploegen
   • scholieren (U17), junioren (U19): € 250,
   • cadetten (U15), miniemen (U13) en preminiemen (U11): € 230,
  • de volleybalschool: € 120,
  • multimove: € 100.

  Het lidgeld wordt in principe NIET teruggestort bij vrijwillig of gedwongen voortijdig stoppen.
  In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur op autonome wijze beslissen over een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

 • Wie is verantwoordelijk voor wat?
  Webmaster EEVOC18-09-2015
  • Op de pagina bevoegdheden vind je de bestuursbevoegdheden volgens een soort categorie-indeling.
  • Er wordt, naast de train(st)er-coach, naar gestreefd om per ploeg een 'markeerder' te hebben en een ploegverantwoordelijke.
   De markeerder verzorgt bij thuiswedstrijden het 'wedstrijdblad' waarop het spelverloop op een specifieke manier wordt bijgehouden. In principe wordt, bij aanvang van het seizoen, voor die functie een cursus voorzien (markeerderscursus).
   De ploegverantwoordelijke houdt zich bezig met allerlei praktische zaken in en rond de ploeg (bvb. vervoer regelen). De taakomschrijving wordt meer gedetailleerd toegelicht in een afzonderlijk te raadplegen document.
 • Wanneer zijn de trainingsuren?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  Op de pagina Traininingsschema (menuknop Trainingsschema in het linkermenu) staan per ploeg/activiteit de trainingsuren schematisch voorgesteld in een overzichtelijke tabel.

 • Waar en hoe kan men een (wedstrijd)verslag posten op de site?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  Iedereen die zich geroepen voelt om verslag te doen van een of ander(e) wedstrijd/evenement, kan zich laten registreren op de site, waarna hij de nodige rechten toebedeeld zal krijgen.
  Wij richten ons in eerste instantie tot de afgevaardigden, ouders, journalistieke durvers, …
  Een en ander wordt toegelicht in dit overzichtelijk documentje.

  Omdat de wedstrijdverslagen vaak ook door onze jeugdige leden worden geraadpleegd/gelezen, wordt aangedrongen op een correcte schrijfwijze (voorbeeldfunctie).

 • Waar kan men wedstrijdkalenders, agenda's en wedstrijduitslagen raadplegen?
  Webmaster EEVOC18-09-2015

  Sinds de invoering van de site VOLLEYSCORES, enige echte bron, worden de kalenders (agenda's) en de resultaten van daaruit ter beschikking gesteld op de clubsite.
  Via het menu-item Kalenders - Resultaten (in de linkerkolom) kan men enerzijds de agenda's van alle EEVOC ploegen uit de reguliere en vobogcompetitie (ook de bekerwedstrijden) raadplegen en anderzijds de uitslagen en klassementen.

  1. de Clubagenda, waarin alle clubactiviteiten (wedstrijden, evenementen,…) chronologisch worden weergegeven,
  2. Reguliere competitie: gewone en bekercompetitie met kalenders (inclusief uitslagen) en klassementen
  3. Recreatieve competitie (gewone en beker): kalenders (inclusief uitslagen) en klassementen
  4. Meer uitleg over Volleyscores vind je hier.
 • Waar en wanneer worden de thuiswedstrijden gespeeld?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  De thuiswedstrijden worden gespeeld in de sporthal Hoge Wal, Guldensporenlaan 34 te 9940 EVERGEM (Ertvelde).
  De sporthal (E5 is de toegekende code) is te bereiken via deze link.

  De thuiswedstrijduren staan vermeld op het trainingsschema, in de laatste kolom.

 • Waar bevinden zich de sporthallen die het meest door de EEVOC ploegen worden bezocht?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  Via deze link vind je een .pdf bestand dat de meeste locaties weergeeft van de sportcomplexen waar de EEVOC ploegen de wedstrijden moeten afwerken.

  Volledigheidshalve kan nog vermeld worden dat de aangekondigde wedstrijden in de clubagenda een link bevatten naar een Google kaart met de sporthal waar de wedstrijd doorgaat.

  In het blokje 'Eerstkomende Eevoc activiteiten' onderaan in de rechterrand tenslotte, wordt ook de locatie van de wedstrijd vermeld.

  Deze link opent de sporthallen in Google Maps.

 • Welke documenten moeten er ingevuld worden bij een sportongeval en waar zijn ze te raadplegen/downloaden?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  Via de menuknop 'Verzekering' op de bovenbalk wordt alle informatie verstrekt omtrent de administratieve afwikkeling van sportongevallen.
  De verzekering is geldig voor ALLE clubleden (reguliere en recreatieve competitie, volleybalschool en multimove).

 • Hoe weet de club zich financieel te beredderen?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  In het kader van haar statutaire bepalingen kan de club de leefbaarheid van haar bestaan verzekeren door diverse inkomstenbronnen:

  • de lidgelden van de leden,
  • sponsoringgelden,
  • de organisatie van allerlei activiteiten, zoals tornooien en andere evenementen.

  De sponsors worden als tegenprestatie vermeld op de site, hetzij op de sponsorpagina (na aanklikken menuknop in bovenste menubalk), hetzij in de ruimtes in de linker- en rechterrand.

 • Welke evenementen worden door de club zoal georganiseerd?
  Webmaster EEVOC19-09-2015

  Om haar kas te spijzen en de spe(e)l(st)ers goed te kunnen omkaderen, richt de club periodieke activiteiten in gedurende het jaar:

  • in het najaar is er het traditionele scampiweekend; de vrijdagavond wordt een quizavond ingericht,
  • in het voorjaar wordt een kaas-en augustijnavond ingericht als seizoensafsluiter,
  • tijdens de zomermaanden wordt een buitentornooi samen met een kubbtornooi georganiseerd;
   dichterbij de aanvang van het seizoen wordt in augustus een groots indoortornooi ingericht met het oog op het scherp stellen van de ploegen voor de nakende competitiestart,
  • als er voldoende respons is vindt, bij aanvang van het nieuwe jaar, een nieuwjaarstornooi, gevolgd door een nieuwjaarsreceptie, plaats,
  • een viertal keer per seizoen, tijdens de thuisspeeldagen, verzorgt een groep vrijwillige dames (mama's van sporters) een eetstand.

  Voor elke georganiseerde activiteit is er een afzonderlijke pagina voorzien met info en linken naar inschrijvingsformulieren indien dit noodzakelijk is.
  De inschrijvingsformulieren voor de evenementen worden pas enkele weken voordien ter beschikking gesteld.
  Die pagina's kunnen bereikt worden via de menuknop Evenementen in de linkerrand.
  In de rechterrand staan ook rechtstreekse afbeeldingslinken.
  De evenementen worden ingericht voor ALLE clubleden, ouders, familie, vrienden en kennissen.

 • Hoe verloopt de mailing binnen EEVOC?
  Webmaster EEVOC03-10-2015

  Om een snelle interne schriftelijke communicatie te kunnen verzekeren, werd per ploeg, een groepsadres van het type ploegnaam@eevoc.be aangemaakt waarin de e-mailadressen van de ploegleden werden samengebracht.
  Zie de EEVOC mailing pagina.
  Voor de jeugdploegen werden de groepsadres e-mailadressen van de jeugdspe(e)l(st)ers vermengd met deze van de/sommige ouders.
  Niet alle correspondentie is echter interessant voor de jeugdleden zelf maar is eerder bestemd voor de ouders (vb. lidgeldfactuur, uitnodiging voor de verschillende evenementen,…).
  Anderzijds is het dan, bv. bij wedstrijd-eigen berichtgeving, weer wel aangewezen om zowel de kinderen zelf als hun ouders aan te schrijven.
  Daarvoor zijn 2 afzonderlijke groepsmailadressen onontbeerlijk.
  Het is de bedoeling, naast een groepsadres van de leden (bv. jk@eevoc.be), een groepsadres van de ouders (bv. jk_ouders@eevoc.be) aan te maken, waarin dit laatste geïntegreerd zou worden in dat van de leden, voor het geval het nuttig/aangewezen is beide groepen te contacteren.
  De Wet op de Privacy zal hieromtrent strict worden gerespecteerd.

 • Hoe kan men zich laten opnemen of zich laten uitschrijven bij de groepsadressen?
  Webmaster EEVOC03-10-2015

  Wat moet men doen om zich te laten opnemen in een groepsadres of zich er te laten verwijderen?
  Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Hoe kan ik voorkomen dat de EEVOC mails terechtkomen in de SPAM-/ongewenste berichtenbox?
  Webmaster EEVOC03-10-2015

  SPAM is ongewenste elektronische post.

  Meer uitleg erover kan je hier (Wikipedia) lezen.

  Het gebeurt wel meer dat berichten als SPAM worden gecatalogeerd of terechtkomen bij ‘ongewenste berichten’, ook misschien berichten die door EEVOC worden verspreid via WordPress.
  Ook die berichten kunnen echter voor jou van belang zijn.
  Het is het daarom raadzaam geregeld ook die berichtenboxen te raadplegen.

  Je kan er zelf ook iets aan doen. Hoe? In dit documentje krijg je alvast de nodige uitleg.

  Bekijk of je er zelf ook iets aan hebt om actie te ondernemen en te voorkomen dat berichten in je SPAMbox terechtkomen.

  Veel succes en weinig SPAM!

 • Wat zijn de modaliteiten om korting te bekomen op het abonnementsgeld bij de aangesloten mutualiteit
  Webmaster EEVOC03-12-2015

  EEVOC heeft een werkwijze ontwikkeld dat door alle mutualiteiten wordt aanvaard.
  Alle nuttige indormatie vind je hier.

Deze pagina zal geregeld en stelselmatig worden bijgewerkt. Door concrete vragen te stellen kan de inhoud gestalte worden gegeven. Aarzel dus niet met het stellen van vragen of het voorleggen van problemen.
Dit kan o.a. via het het contactformulier op de pagina contact of via e-mail naar de webmaster.